duminică, 20 aprilie 2014

Emoţii, la examenul de absolvire

Reprezentanţii Ordinului Asistenţilor Me­di­cali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Argeş par­ticipă, în perioada 12 - 20 august, la co­mi­siile de examinare a examenului de ab­sol­vire a şcolilor postliceale sanitare, unde peste 500 de elevi din judeţ vor fi încercaţi de emoţii. În acest scop, în mu­ni­cipiul Pi­teşti, s-au organizat trei centre de exa­men: în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare F.E.G., al Şcolii Postliceale Sa­nitare „Christiana“ şi în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila“.    


În conformitate cu normele legale ce re­glementează organizarea şi desfăşu­rarea examenelor de absolvire, în faţa viitorilor asistenţi medicali vor fi, în calitate de vice­pre­şedinţi ai comisiilor, preşedintele OAMGMAMR Argeş, Estera Ambruş, se­cretarul Biroului Consiliului Judeţean al OAMGMAMR, Mihaela Mircea, respectiv consilierul judeţean OAMGMAMR, Maria­na Voiculescu. Salutînd interesul tinerilor pentru profesia de asistent medical, liderul judeţean al Ordinului a ţinut să transmită a­cestora şi un mesaj de încurajare: „Urez succes tuturor elevilor şcolilor postliceale sani­tare în susţinerea examenului de ab­sol­vire, spunîndu-le totodată că alegerea pe care au făcut-o, de a urma cursurile u­nei instituţii cu acest profil, poate fi considerată deja o reuşită în viaţa lor profesională. Or­di­nul Asistenţilor vă aşteaptă, susţine forma­rea profesioniştilor, scopul nostru comun fiind acela de a asigura, la standarde de ca­li­tate, servicii de îngrijire pentru pa­cienţi“.

Diploma de Bac, necesară autorizării în profesie

Este cunoscut faptul că, astăzi, Legea educaţiei permite nu numai accesul în for­marea de bază ca asistent medical fără di­plomă de Bacalaureat, dar şi finalizarea stu­diilor postliceale fără ca, în prealabil, să fie obligatorie finalizarea studiilor liceale, ceea ce creează din start premisele unei vulnerabilităţi ale formării. După absol­vi­rea şcolii postliceale sanitare, potenţialul asis­tent medical trebuie să ştie, însă, că, pen­tru a practica în profesie, are nevoie de ob­ţinerea unei autorizaţii în acest sens. În ca­zul judeţului nostru, autorizaţia este elibe­rată de Ordinul Asistenţilor Generalişti, Moa­­şelor şi Asistenţilor Medicali din România - Fi­liala Argeş, dar, pentru ca dosarul solicitan­tului să fie complet, acesta trebuie să con­ţină şi diploma de Bac. „De multe ori, ab­sol­venţii de şcoli postliceale sanitare sînt debusolaţi, întrucît se creează, involuntar, un paradox legislativ între normele prevă­zute de Legea educaţiei şi cele prevăzute de Ordin. Ordinul susţine un sistem de să­nă­tate performant, ca şi garant al calităţii şi responsabilităţii profesionale în practica asistentului medical, continuînd demersu­rile de modificare a acestor prevederi inad­misibile din Legea educaţiei. În acelaşi timp, sîntem convinşi că principiile după care se ghidează toţi factorii de decizie sînt cali­tatea şi profesionalismul, de aceea, în ciuda a­ces­tui context  legislativ, recomandarea noas­tră este ca persoanele interesate să pri­meas­­că autorizarea în profesia de asistent medical, să-şi finalizeze studiile liceale şi să ne contacteze cu toată încrederea“, pre­ci­­zează preşedintele OAMGMAMR Argeş, Estera Ambruş. Conducerea Ordinului Asis­tenţilor Medicali Argeş este permanent la dis­poziţia publicului, putînd fi contactată atît la sediu, cît şi la adresa de mail existen­tă pe web­site-ul instituţiei, www.oammr-arges.ro.

Niciun comentariu: